ปรัชญาการลงทุน

เราลงทุนในกิจการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มี

คุณค่าต่อสังคม

และมีศักยภาพเติบโตต่อไปในอนาคต

 

ด้วยเชื่อว่าการนำเงินของนักลงทุนไปลงทุนในกิจการดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภค

Alternate Text

ในขณะที่ผู้บริโภคพึงพอใจในสินค้าและบริการที่ดีขึ้น กิจการนั้นจะสามารถสร้างกำไรจากการผลิตสินค้าและบริการ ส่งผลให้มูลค่าของกิจการและราคาหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีจากการบริโภคสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเกิดเป็นวัฏจักรการเงินที่สนับสนุนการเติบโตของสังคม

ดูเพิ่มเติมปรัชญาการลงทุน

การลงทุนระยะยาวในสินค้าและบริการที่มีคุณค่าต่อสังคมเศรษฐกิจและสังคมเติบโตอย่างยั่งยืนสร้างผลตอบแทนในรูปแบบมูลค่าหน่วยลงทุนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

02-081-0525

Facebook

Line

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด นโยบายการใช้คุกกี้